Ponuka služieb

Spracovanie dokumentácie pre pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia pre vydanie povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia:

 • vypracovanie prevádzkových predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vypracovanie programu radiačnej ochrany,
 • vypracovanie monitorovacieho plánu pracoviska,
 • vypracovanie havarijného plánu pracoviska,
 • vypracovanie programu zabezpečenia kvality radiačnej ochrany pre rádiodiagnostické a rádioterapeutické pracoviská so zdrojmi žiarenia,
 • vypracovanie návrhu na vymedzenie kontrolovaného pásma na pracoviskách so zdrojmi žiarenia.

Zabezpečenie činnosti odborného zástupcu pre radiačnú ochranu pre používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na pracoviskách so zdrojmi žiarenia pracovníkom firmy oprávneným pre výkon tejto činnosti:

 • na stomatologických röntgenových pracoviskách,
 • na zdravotníckych rádiodiagnostických pracoviskách,
 • na priemyselných pracoviskách s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi,
 • na veterinárnych röntgenových pracoviskách.

Expertíznu a poradenskú činnosť v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením:

 

 • analýza a posúdenie existujúcej stacionárnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • stanovenie optimalizácie radiačnej ochrany na rádiodiagnostických a rádioterapeutických pracoviskách,
 • návrh a výpočet radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na ochranu zdravia pred žiarením, požiadavkami na dodržiavanie limitov ožiarenia pracovníkov a jednotlivcov z obyvateľstva a požiadavkami na prevádzku pracovísk so zdrojmi žiarenia.

Konzultačnú činnosť

k problematike ochrany pred ionizujúcim žiarením v rozsahu služieb poskytovaných firmou CORAC.